• Συμβουλευτικές και διαχειριστικές υπηρεσίες
  • Τραπεζικές υπηρεσίες

  • Ασφάλιση και αντασφάλιση
  • Κεφαλαιαγορές
  • Τυχερά παιχνίδια
  • Ανάπτυξη και εκμετάλλευση αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.