Ο χρόνος σύστασης μιας νέας εταιρείας στη Βουλγαρία εξαρτάται από τη νομική μορφή (ΑΕ, ΜΑΕ, ΕΠΕ, ΜΕΠΕ, ΜΚΟ), καθώς κάθε Νομική μορφή έχει διαφορετικές διαδικασίες.