• Φορολογικοί Παράδεισοι με 0% Φορολογικό Συντελεστή

  • Καταβολή ετήσιου τέλους άδειας – 0% φορολογικός συντελεστής

  • Χωρίς υποχρέωση τοπικού διευθυντή

  • Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τους δικαιούχους

  • Δεν διαφαίνονται τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων , Διευθυντών / Μετόχων στον Έφορο Εταιριών.

  • Χαμηλό κόστος συντήρησης

  • Δυνατότητα χρήσης εταιρικών διευθυντών
  • Δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν οικονομική έκθεση