• 1% επί του τζίρου, σε περίπτωση που η εταιρεία έχει 1 ετήσια μονάδα εργασίας

  • 3%, για τις εταιρείες χωρίς προσωπικό

  • 5% φόρος Διανομής Μερισμάτων